Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12156
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H45

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 06.12.2022

Дължими такси при предоставяне на обществена 
 

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Заплаща се разхода за носителя, на който е предоставена обществената информация по нормативи, определени от министъра на финансите съгласно Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

Нормативите за заплащане на разходите са според вида на носителя, както следва:
 

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.


Такси за повторно използване на информация от обществения сектор:
Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.
 

Заплащането на разходите за предоставяне на обществена информация се извършва на място:

  • в касата на Център за административно обслужване в кеш или на ПОС
  • по банков път по банковата сметка на Общината:

    BG30RZBB91558400055002, банков код RZBBBGSF
    Райфайзенбанк ЕАД, клон Велинград
    С код за вид плащане – 448007

Стойностите не се облагат с ДДС.